Почитувани читатели,

Со почетокот на научното списание што е пред вас, сакаме да допреме до здравствените работниции да им ги донесеме најновите научни сознанија за медицинските и јавно-здра-вствените проблеми со кои се соочуваат во пракса, да им овозможиме увид во позициите на водечките медицински авторитети и да ги информираат за препораките и упатствата за ни-вно решение, кои беа воспоставени од најважните организации и институции на основа „evidence based“. Ги ангажиравме најдобрите медицински професионалци кои низ призмата на сопствените искуства и/или истражувања ги согледаа потребите, па со нивните студии да даде-ме патоказ како да се однесуваме во сегашните околности за да ја зголемиме ефикасноста на заштитата и да се подобри квалитетот на животот на пациентите.Врз основа на објавени текстови, подготвивме го-лем број електронски тестови за континуирана ме-дицинска едукација за оние на кои ова знаење им е потребно. Така, со помош на симбиозата на ова нау-чносписание и платформата за виртуелната едукација „Академија“, во ерата на дигиталната револуција се создаде нов квалитет со кој сме многу горди.

Накратко, во претходните две години работа:

– охрабривме голем број доктори на науки да ги објават резултатите од нивните истражувања во нашето списание,
– објавивме 98 трудови што поминаа „double blind“ рецензија и проверка на плагијат,
– што ги објавивме во 8 тома (броеви) на списа-нието,
– отпечативме повеќе од 1.000 страници со ви-соко квалитетни научнитрудови,
– списанието го објавивме во тираж од 52.000 примероци, на сите јазици во регионот (српски, босански, македонски, црногорски) и на англиски јазик,
– списанието го дистрибуиравме на повеќе од 8.000 лекари кои работат во земјите од регионот,
– електронското издание на списанието беше следено од повеќе од 14.000 здравствени работни-ци од 29 земји во светот,
– подготвивме, акредитиравме и поставивме на платформата за виртуелна едукација на „Академија“, 87 програми за континуирана медиц-инска едукација
– електронски тестови, засновани на текстови објавени во списанието,
– кои што во предходните две години ги кори-стеа повеќе од 11.000 лекари и други здравствени работници,
– кои на овој начин добиле околу 37.000 поени за продолжување на лиценци.

Интеракцијата со здравствена професија во текот на двете години работа ми потврдува дека нашите напори беа корисни.

Би сакал да им се заблагодарам на сите кои придонесоа за ова. Особено сакам да се забла-годарам на фармацевтската компанија Галеника, без чија финансиска поддршка немаше да биде возможно постигнувањето на опишаните резултати.

Ви посакувам Среќна Нова 2024 година!

Проф. д-р Драгољуб Ѓокиќ, 
главен и одговорен уредник на научното списание
Galenika Medical Journal, 
основач и претседател на Академијата
за континуирана медицинска едукација

ЗБОРОТ НА СПОНЗОРОТ

Драги колеги,

ГАЛЕНИКА, еден од најсилните брендови што со децении достојно ја претставува фармацевтската индустрија на Република Србија, оди чекор понатаму, со нескриена желба да помогне во развојот на силно професионално размислување во здравствената заштита на пациентите.

Свесни дека бурните времиња носат големи предизвици, особено за оние кои храбро стојат на првите борбени линии на заедничката борба, решивме да го поддржиме создавањето на ново научно списание од позиција на генерален спонзор, наменето за вас кои несебично секојдневно вложувате труд и знаење во зачувување на здравјето на нашето население.

Цврсто веруваме во идејата дека експертизата нема алтернатива и дека само со потпирање на медицината базирана на докази можеме да бидеме победници над секој постоечки и иден здравствен предизвик. Како компанија која со децении има препознатлива и неразделна улога на секојдневно ниво на вашата професионална пракса, заедно со вас се спротивставуваме на секоја болест или состојба на нашите пациенти, не пршувајќи за часови, денови, недели и години посветеност, туку фокусирани на стремежот кон здравствените придобивки на секој поединец. Денес, сакаме да помогнеме повеќе од кога било, сакаме да ги направиме референтните медицински податоци достапни за секој здравствен работник во нашата земја, на нивниот мајчин јазик. Решивме да успееме на тој пат и да не прашуваме колку труд ќе вложиме во оваа мисија.

Благодарение на храброста и професионалниот капацитет на Академијата за континуирана медицинска едукација, се раѓа ГАЛЕНИКА МЕДИЦИНСКОТО СПИСАНИЕ (GALENIKA MEDICAL JOURNAL), научниот билтен на Академијата за континуирана медицинска едукација. Силно веруваме дека оваа единствена стручна литература ќе биде корисна поддршка за вашиот понатамошен професионален развој.

Сакаме да го кажеме тоа на наш начин

ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА СЕ ШТО ПРАВИТЕ.

Вашата Галеника

УПАТСТВО НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ