Почитувани колеги – читатели,

Помина една година откако донесовме одлука да започнеме со издавање на списание за континуирана едукација на лекарите. Списанието беше наш обид да најдеме адекватно решение за брза и поефикасна дистрибуција на оценети научни информации до оние на кои им се потребни во нивната секојдневна работа. До докторите кои се далеку од „изворот на знаење“, кои со труд ја следат научната литература, а се обземени од професионални предизвици кои бараат адекватни, брзи и модерни одговори. Текстовите што ги објавивме во текот на првата година на работа беа синтеза на најновите научни информации за најчестите дијагностички и терапевтски проблеми на медицинската пракса. Тие се напишани низ призмата на водечки експерти кои самите се занимаваат со проблемите за кои пишуваат, а по природата на својата работа многу поажурно ги пратат новините и се поблиску до „изворите на знаење“. Со овие текстови сакавме да придонесеме за подобрување на знаењето и да ви овозможиме да добивате инструкции како истите да ги примените и најдобро да ги приближите во вашата медицинска пракса. Во првата година од нашето постоење и работа објавивме 4 изданија на списанието, со 60 трудови, во чија изработка учествуваа повеќе од 100 автори. Списанието беше објавено во тираж од 20.000 примероци и доставено до 20.000 читатели – бесплатно. Електронското издание (medicaljournal.rs) го следеа илјадници читатели, без ограничувања. Списанието е индексирано (SCIndex), а преку платформата CEON го читаа неколку илјади читатели од 27 земји во светот, од сите континенти. Врз основа на објавените текстови, авторите подготвија тестови за проверка на стекнатото знаење, кои се акредитирани, а може да се користат за продолжување на лиценцата. Тие се објавени на платформата на Академијата (akademijazakme.edu.rs) и читателите можат да ги користат – бесплатно. Организиравме и квиз на знаење на веб-страницата на спонзорот (medicaljournal.galenika.rs), а деновиве им доделивме вредни награди на најуспешните учесници (покривање на патни трошоци и учество на експертски состанок по нивен избор). Врз основа на интересот што го покажавте за списанието, како и реакциите што следеа по неговото објавување во првата година од работењето, се чини дека успеавме соодветно да ја задоволиме вашата потреба за современи информации од медицинската наука и практика. Овде би сакал да им се заблагодарам на сите кои ни помогнаа во тоа – пред сèна авторите кои работеа на создавање на текстови во согласност со мисијата на списанието; на рецензентите, кои им помогнаа на авторите со своите предлози да ги направат трудовите уште покорисни за медицинската пракса; до техничкиот персонал кој овозможи списанието да дојде до вас во изданието што ви се допаѓа и – последно, но не и најмалку важно – фармацевтската компанија Галеника, благодарение на чија несебична и безусловна финансиска поддршка списанието се дистрибуира – бесплатно до читателите.

Влеговме во 2023. година со амбициозен план околу овој проект да ги собереме најдобрите во медицинската професија во регионот, имајќи предвид дека во целата област нè има малку во споредба со здравствените проблеми со кои се соочуваме, а кога сме поврзани – ние можеме да постигнеме многу повеќе! Благодарение на разбирањето на спонзорот – фармацевтската компанија Галеника, оваа година, освен во Србија, почнавме да го објавуваме и Galenika Medical Journal во Босна и Херцеговина, Северна Македонија и Црна Гора, на мајчин јазик на лекарите од овие земји, како и на англиски јазик. Авторите на трудовите ќе бидат внимателно избрани од редот на најистакнатите претставници на медицинските заедници од овие земји. Резултатите од нивниот ангажман ќе бидат разгледани од нов тим за рецензија составен од над 100 избрани рецензенти со висок Хиршев индекс. Со процесот на уредување на списанието ќе раководи нов Меѓународен уредувачки одбор, составен од 29 истакнати научници од земјите од регионот, Европа и Северна Америка, кои уживаат углед на неприкосновени авторитети и лидери во нивните медицински области. Врз основа на објавените текстови, ние, како и досега, ќе развиеме тестови на сите јазици на споменатите земји. По акредитацијата од здравствените власти во земјите од регионот, тестовите ќе бидат достапни на платформата на Академијата (akademijazakme.edu.rs) како и досега.

Во првиот регионален број на списанието што го имате во ваши раце ќе читате трудови подготвени од проф. д-р Слободан Јанковиќ, проф. д-р Маја Шурбатовиќ, проф. д-р Марина Светел, проф. д-р Елка Стефанова, проф. д-р Вера Здравковиќ, проф. д-р Дијана Јовановиќ, доц. д-р Маја Омчикус, доц. д-р Милан Јовановиќ (од Србија), проф. д-р Ален Џубур, доц. д-р Един Бегиќ, доц. д-р Лариса Диздаревиќ Худиќ (од Босна и Херцеговина), научни соработници: д-р Дафина Николова и д-р Емилија Николовска Трпчевска (од Северна Македонија), како и д-р Мирјана Бакиќ (од Црна Гора). Оваа бројка ќе биде објавена во многу поголем тираж. Оваа година, 32.000 примероци од списанието ќе бидат доставени бесплатно до лекарите во Србија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија и Црна Гора. Лекарите од сите споменати земји, кои го немаат добиено печатеното издание, ќе можат да ги следат и прегледуваат најновите изданија на списанието на веб-страницата (medicaljournal.rs), но сега и на нивниот мајчин јазик! Со исполнување на строгите критериуми на издавачката заедница, ќе се потрудиме да обезбедиме соодветен фактор на влијание. Следната година планираме да одиме чекор понатаму. Но, за тоа – кога ќе дојде време! А подобро време не се чека, се создава.

Ова е нашиот чекор напред, а со ваша помош и поддршка, нека оди во добра насока! Ве покану вам да ни се придружите – како читатели или автори на оригинални научно-истражувачки натписи, претходни или кратки објави, рецензии, како на пример систематски прегледи на литературата и метаанализи, извештаи за случаи, статии за медицинска историја, коментари на веќе објавени трудови, писма до уредникот, извештаи од научни и стручни собири, презентации на книги… Вашите откритија, искуства и согледувања можат да бидат вредни за другите колеги, кои живеат и работат во регионот каде што се чита списанието. Споделете ги со нас!

Трудовите што ги испраќате за објавување во Galenika Medical Journal треба да бидат напишани на вашиот мајчин јазик (српски, босански, македонски, црногорски) и англиски. Откако трудот ќе ја помине проверката за плагијат и рецензијата од колегите, ќе го преведеме на други јазици и ќе го објавиме во сите изданија на списанието. На последните страници од содржината на овој број и на веб-страницата на списанието (medicaljournal.rs) ќе најдете инструкции за авторите, кои ги специфицираат формалните барања на текстот што го испраќате, кои истиот мора да ги исполнува. Пред да го поднесете трудот, препорачувам да го проучите образецот на извештајот на рецензентот, во кој се наведени критериумите според кои се оценуваат трудовите и се коригираат сите недостатоци. Заедно со текстот на трудот, потребно е да ги испратите сите придружни прилози (табели, слики, графикони), како и декларации (дека трудот не е објавен или прифатен за објавување во друго списание, за придонесот на секој автор и коавтор во подготовката на трудот, поради отсуството на конфликт на интереси). Обрасците за изјавите ќе ги најдете на веб-страницата Galenika Medical Journal. Трудовите што се најдобро оценети од рецензентите и уредниците, како и трудовите нарачани од главниот уредник, ќе подлежат на спонзорство. Трудовите се поднесуваат на два начина: преку системот за онлајн поднесување списанија на веб-страницата на ASEESTANT (aseestant.ceon.rs) или електронски (info@medicaljournal.rs). За какви било дополнителни прашања, можете да не контактирате на 011/6184998 и/или 060/1485511.

Со нетрпение очекуваме идна соработка со вас.

Добредојдовте во Galenika Medical Journal!

Проф. д-р Драгољуб Ѓокиќ, 
главен и одговорен уредник на научното списание
Galenika Medical Journal, 
основач и претседател на Академијата
за континуирана медицинска едукација

THE WORD OF THE SPONSOR

Dear colleagues,

GALENIKA, one of the strongest brands that has worthily represented the pharmaceutical industry of the Republic of Serbia for decades, is taking a step further, with a great desire to help developing a strong professional opinion within the healthcare of the patients.

We are aware that stormy times bring great challenges, especially for those who bravely stand on the front lines of the joint struggle and for that reason, we decided to support the creation of a new scientific journal as a general sponsor, intended to you, who selflessly invest effort and knowledge in preserving the health of our population every day.

We firmly believe in the idea that professionalism has no alternative and that only by relying on evidence-based medicine can be victory over every existing and future health challenge.As a company, that for decades has a recognizable and inseparable role at the daily level of your professional practice, together, we can resist every disease or condition of our patients, without asking about hours, days, weeks and years of dedication, but focused on striving for the health benefits of each individual.

Today, we want to help more than ever, we want to make reference medical data available to every healthcare worker in our country, on their native language.We decided to succeed on that path,regardless about the level of effort we will put into this mission.

Thanks to the courage and professional capacity of the Academy for Continuing Medical Education, the GALENIKA MEDICAL JOURNAL is born. The scientific newsletter of the Academy for Continuing Medical Education.We strongly believe that this unique professional literature will be a useful support for your further professional development.

This is our way of saying

THANK YOU FOR EVERYTHING YOU DO.

Your Galenika

УПАТСТВО НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ